Thu nhập, cổ tức và định giá

Kiến thức đầu tư | 0 |

Thu nhập, cổ tức và định giá

Khi xu hướng của các giao dịch mua bán, sát nhập, chào bán cổ phiếu ra công chúng diễn ra mạnh mẽ thì giá trị doanh nghiệp sẽ ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Định giá bao hàm công việc xác định giá trị hiện tại của một công ty thông qua nhiều kỹ thuật chuyên môn liên quan đến thu nhập và cổ tức. Tuy có nhiều kỹ thuật khác nhau về định giá nhưng bài viết dưới đây trình bày những phương pháp thông thường nhất để xác định giá trị doanh nghiệp.

Thu nhập trên một cố phiếu – EPS

Thu nhập trên một cổ phiếu (Earning per share – EPS) thường được tính bởi lấy toàn bộ thu nhập của công ty trừ cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi, sau đó chia cho trung bình (có trọng số) số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thu nhập trên một cổ phiếu (Earning per share - EPS)

Giá trị sổ sách trên một cố phiếu – BPS

Giá trị sổ sách của một công ty thường là giá trị thị trường của toàn bộ tài sản hữu hình của công ty trên Bảng cân đối kế toán. Giá trị này có thể được xem là số tiền cổ đông theo lý thuyết sẽ nhận được khi thanh toán toàn bộ khoản nợ và tất toán công ty. Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu cũng là một đại lượng để định giá công ty, giá trị sổ sách trên một cố phiếu có thể rất khác biệt với giá trị thị trường của mỗi cổ phiếu của chính công ty đó. Một trong những nguyên nhân là giá trị thị trường của từng cổ phiếu bao hàm cả giá trị mà thị trường đang đặt vào những yếu tố vô hình như: năng lực lãnh đạo của ban lãnh đạo hoặc giá trị các tài sản vô hình như thương hiệu hoặc lợi thế thương mại. Một lý do khác nữa là thị trường có những đánh giá khác với chính những tài sản hữu hình của công ty, trong cách đánh giá đó của thị trường, có thể giá trị của chúng có thể khác so với giá trị trên Bảng cân đối kế toán.

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức đo lường dòng thu nhập bằng tiền mặt nhà đầu tư sẽ nhận từ khoản đầu tư vào cổ phiếu. Khái niệm này không bao gồm giá trị thị trường của các quyền chọn cổ phiếu, chứng quyền, hoặc cổ tức bằng cổ phiếu. Công thức tính được cho bởi giá trị cổ tức bằng tiền mặt nhận được hàng năm chia cho giá trị thị trường của cổ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả cổ tức có thể còn được dùng dựa trên dòng cổ tức ước tính trong tương lai và thường được tính bằng cách lấy cổ tức tiền mặt chi trả trong quý gần nhất nhân bốn lần.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây

Hotline
Hotline