Công bố top 5 video chiến thắng vòng 1 của cuộc thi VMFC-2015

Cuộc thi 'VinaWealth Mutual Fund Challenge',Video | 0 |

Công bố top 5 video chiến thắng vòng 1 của cuộc thi VMFC-2015

1. Nhóm Prime Trust: “Tầm quan trọng của việc lên kế hoạch cho hưu trí”

 

 

2. Nhóm Financial Leverage: “Lợi ích của việc sớm tiết kiệm và đầu tư”

 

 

3. Nhóm SIS: “Lợi ích của việc sớm tiết kiệm và đầu tư”

 

 

4. Nhóm Aries: “Quỹ mở là gì”

 

5. Nhóm Đại: “Tính đơn giản và dễ dàng của việc tham gia Quỹ mở”

 

 

 

Nguồn VinaWealth

Hotline
Hotline